Ochrana osobných údajov

Cookies

V zmysle §55 ods.5 zákona 351/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov Vás informujeme o účele spracovania informácií, ktoré získavame ukladaním súborov cookies do Vášho počítača alebo iného zariadenia.

Prevádzkovateľom je Radoslav Puškár, A.Hlinku 2586/24, 96001 Zvolen, IČO 40671101, Okresný úrad Zvolen, Číslo živnostenského registra: 611-11487.

Používaním webovej lokality https://www.avantitrans.sk a k nej pridružených subdomén vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. V prípade nesúhlasu s pravidlami nevyužívajte tieto webové lokality. Za súhlas sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Vo všeobecnosti cookies neslúžia na zhromažďovanie informácií, ktoré vedú k identifikácii jednotlivých osôb. Cookies používané našimi webovými lokalitami slúžia na optimalizáciu výkonu a vzhľadu týchto webových lokalít, ďalej k využiteľnosti a poskytovaní užitočných informácií o produktoch a službách, ako aj k nevyhnutným činnostiam zameraným na individuálne využívanie lokalít používateľom.

Na našich webových lokalitách využívame dva druhy cookies: prechodné a permanentné cookies. Prechodné cookies majú expiráciu typu Session (vymažú sa po zavretí okna prehliadača) a slúžia pre nevyhnutné a riadne fungovanie niektorých častí týchto webových lokalít, ako je napr. prihlásenie do vlastného užívateľského profilu. Permanentné cookies majú nastavený konkrétny dátum expirácie a zostávajú vo Vašom zariadení uložené dlhšiu dobu a slúžia najmä na optimalizáciu webových lokalít vzhľadom na nastavenia a činnosť užívateľa na webových lokalitách.

Za účelom propagácie, reklamy ako aj optimalizácie týchto webových lokalít sú využívané aj cookies tretích strán. Cieľ a účel týchto cookies určuje tretia strana.

Cookies použité na tejto stránke:
a) funkčné, nevyhnutné cookies: PHPSESSID pre identifikáciu používateľa pri prechodoch medzi jednotlivými podstránkami (expirácia typu Session), cookies začínajúce wordpress pre účely prihlasovania používateľov (expirácia typu Session), cookie začínajúce wp-setting pre prispôsobenie nastavení administrátorského rozhrania (expirácia 1 rok), cookie wordpress_test_cookie pre zapamätanie súhlasu s použitím cookies (expirácia typu Session).
b) štatistické cookies, ktoré neobsahujú ani nezasielajú osobné údaje: _ga, _git, _gat pre sledovanie návštevnosti stránky pomocou Google Analytics.

Pri oboch kategóriách cookies nie je potrebné umožňovať používateľovi selektívne ich vypínať priamo na stránke, pretože neobsahujú nijaké osobné údaje.

Vo svojom webovom prehliadači alebo inom programe slúžiacom na zobrazovanie týchto webových lokalít máte možnosť odmietnuť používanie cookies na týchto webových lokalitách. Upozorňujeme Vás, že funkcionalita týchto webových lokalít môže byť odmietnutím cookies obmedzená.

Akékoľvek budúce zmeny vo vzťahu ku pravidlám využívania cookies budú platné a účinné dňom uverejnenia na tejto webovej lokalite.

 

GDPR (platí od 25.5.2018)

  1. Dotknutou osobou je každý návštevnik stránok avantitrans.sk, ktorý súhlasil so spracovaním osobných údajov pri odosielaním kontaktných formulárov na stránkach Objednávka a Kontakt. Prevádzkovateľom je Radoslav Puškár, A.Hlinku 2586/24, 96001 Zvolen, IČO 40671101, Okresný úrad Zvolen, Číslo živnostenského registra: 611-11487.
  2. Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracuváva: meno a priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, IČO a IČ DPH, číslo bankového účtu (IBAN). Pre účely marketingu sa spracuvávajú iba e-mailové adresy dotknutých osôb.
  3. Účely spracúvania osobných údajov:  komunikácia so zákazníkmi ohľadom poskytovania informácií a plnenia zmluvy. Osobné údaje sa nespracúvajú spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
  4. Príjemcovia: účtovnícka spoločnosť.
  5. Právny základ spracúvania osobných údajov:

    Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR – spracúvanie osobných údajov (meno a priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, IČO a IČ DPH,) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – tieto údaje sú potrebné na vystavenie daňového dokladu. Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno b) GDPR – spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt, číslo bankového účtu (IBAN)) je nevyhnutné na plnenie zmluvy. Spracúvanie online identifikátorov (cookies a kontaktných formulárov – právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.Doba uchovávania osobných údajov je maximálne 5 rokov, v prípade osobných údajov spracúvaných pre účely marketingu je do odvolania súhlasu dotknutej osoby, alebo do doby, keď sa technickými prostriedkami zistí, že e-mailová adresa je opakovane nefunkčná.

  6. Dotknutá osoba vyjadrením súhlasu podľa čl.6 ods.1. písmeno a) GDPR bezvýhradne súhlasí, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.